De medezeggenschapsraad op de Beerze

Behartiging van alle belangen

De medezeggenschapraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het team van de Beerze. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school en moet met bepaalde documenten en beslissingen instemmen willen deze geldig zijn. Denk hierbij aan het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Beide dorpskernen zijn hierin evenredig vertegenwoordigd.

Meepraten en -beslissen

Voor de MR is de input vanuit de achterban heel belangrijk. Als ouder kunt u de vergaderingen van de MR bijwonen, de data en tijdstippen worden via De Stroom bekend gemaakt. Wilt u zelf meebeslissen en -praten, dan kunt u zich verkiesbaar stellen wanneer een lid de MR gaat verlaten. Wilt u iets onder de aandacht brengen van de MR? Dan kunt u de leden persoonlijk benaderen of e-mailen naar bee.mr@skobos.nl

Medezeggenschapsraad

 • beerze Mr lid Lisette Kemperman

  voorzitter

 • beerze MR Mark Nihot

  penningmeester

 • beerze MR Nicole Nicole Brekelmans

  ouder

 • Chantal de Bie Kroeze

  ouder

 • Joke van Ham

  personeel

 • Wim Jansen

  personeel

 • Bianca Moelans

  personeel/lid GMR

 • Henriette van de Wal Henriette van de Wal

  personeel/secretaris

 • beerze MR ouder fake Susan van Lieshout

  lid GMR

Vergaderdata 2018-2019

De eerstvolgende MR-vergadering van het schooljaar 2018-2019 is gepland op dinsdag 1 november 2018.
De overige data zijn nog onder voorbehoud:

 • maandag 17 december 2018.
 • dinsdag 29 januari 2019 
 • maandag 19 maart 2019 
 • dinsdag 14 mei 2019 
 • maandag 17 juni 2019 

Alle vergaderingen duren van 19.30 tot 21.30 uur en vinden in principe plaats op de locatie van de Beerze in Middelbeers.

Agenda's en notulen 2017-2018

Agenda's:

Notulen:

           schooljaar 2018-2019

           schooljaar 2017-2018