De medezeggenschapsraad op de Beerze

Behartiging van alle belangen

De medezeggenschapraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het team van de Beerze. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school en moet met bepaalde documenten en beslissingen instemmen willen deze geldig zijn. Denk hierbij aan het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Beide dorpskernen zijn hierin evenredig vertegenwoordigd.

Meepraten en -beslissen

Voor de MR is de input vanuit de achterban heel belangrijk. Als ouder kunt u de vergaderingen van de MR bijwonen, de data en tijdstippen worden via De Stroom bekend gemaakt. Wilt u zelf meebeslissen en -praten, dan kunt u zich verkiesbaar stellen wanneer een lid de MR gaat verlaten. Wilt u iets onder de aandacht brengen van de MR? Dan kunt u de leden persoonlijk benaderen of e-mailen naar bee.mr@skobos.nl

Naast de MR en de oudercommissie is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting.

Medezeggenschapsraad

 • Chantal de Bie Kroeze

  voorzitter

 • beerze MR Mark Nihot

  penningmeester

 • Otto Geling

  MR-lid

 • Ingrid Verstappen

  MR-lid

 • Brigitte Mensink

  personeel

 • Bianca Moelans

  personeel/lid GMR

 • Henriette van de Wal Henriette van de Wal

  personeel/secretaris

 • Simone Moors

  personeel

 • beerze MR ouder fake Susan van Lieshout

  lid GMR

Vergaderdata 2019-2020

 • dinsdag 16 juni 2020

Alle vergaderingen duren van 19.30 tot 21.30 uur en vinden in principe plaats op de locatie van de Beerze in Middelbeers.