De medezeggenschapsraad op de Beerze

Behartiging van alle belangen

De medezeggenschapraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het team van de Beerze. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school en moet met bepaalde documenten en beslissingen instemmen willen deze geldig zijn. Denk hierbij aan het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Beide dorpskernen zijn hierin evenredig vertegenwoordigd.

Meepraten en -beslissen

Voor de MR is de input vanuit de achterban heel belangrijk. Als ouder kunt u de vergaderingen van de MR bijwonen, de data en tijdstippen worden via De Stroom bekend gemaakt. Wilt u zelf meebeslissen en -praten, dan kunt u zich verkiesbaar stellen wanneer een lid de MR gaat verlaten. Wilt u iets onder de aandacht brengen van de MR? Dan kunt u de leden persoonlijk benaderen of e-mailen naar bee.mr@skobos.nl

Naast de MR en de oudercommissie is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting.

Medezeggenschapsraad

 • Brigitte Mensink

  personeel

 • Bianca Moelans

  personeel/lid GMR

 • Henriette van de Wal

  personeel/secretaris

 • Simone Moors

  personeel

 • mr de beerze Piet Blankers

  MR-lid (voorzitter)

 • Inge van den Broek

  MR-lid

 • mr de beerze Wendy van Hoof

  MR-lid

 • Ingrid Welte

  MR-lid

 • gmr de beerze Moniek Bruininx

  GMR-lid

Vergaderdata 2021 - 2022

 

 • maandag 13 september 2021 
 • maandag 18 oktober 2021 
 • maandag 6 december 2021   
 • maandag 7 februari 2022  
 • maandag 28 maart 2022 
 • maandag 16 mei 2022 
 • maandag 20 juni  2022

Alle vergaderingen duren van 19.30 tot 21.30 uur en vinden in principe plaats op de locatie van de Beerze in Middelbeers.