Ziekte en verzuim op de Beerze

Mogelijkheden en regels

Moet uw kind naar de tandarts of dokter? Dan vragen we u dit tijdig door te geven aan de school, telefonisch of via e-mail. U kunt hiervoor het e-mailadres van de leerkracht gebruiken. Zijn kinderen zonder vermelding afwezig, dan zullen wij u daarnaar vragen.

Verlof

Uw kind heeft een leerplicht. Dit betekent dat hij of zij naar school moet wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zomaar weg mag blijven. Er zijn een aantal bijzondere situaties waarin u voor hen verlof kunt aanvragen:

  • Vakantieverlof: uw kind kan alleen op vakantie onder schooltijd wanneer u tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kunt door het beroep van één van de ouders. De directeur mag uw kind dan eenmaal per jaar vrij geven, voor maximaal 10 dagen.
  • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden: u kunt verlof aanvragen voor uw kind bij bijvoorbeeld jubilea, huwelijken, begrafenissen, ernstige ziekte van ouders of gebeurtenissen in verband met geloofs- of levensovertuiging. Dit worden ‘gewichtige omstandigheden’ genoemd. Het gaat meestal om verlof voor één dag.

Wilt u een verzoek doen tot verlof buiten de schoolvakanties? Vraag dit dan schriftelijk aan bij de directeur. Voor verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u de leerkracht benaderen, of, wanneer uw reden hierboven niet is genoemd, een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur.