Vertrouwenspersonen en klachtenregeling bij de Beerze

Voor als het nodig is

Heeft u een vraag, kritische opmerking of klacht, dan kunt u daarvoor natuurlijk terecht bij de leerkracht. Heeft dat niet het gewenste effect, dan kunt u contact opnemen met onze directeur: Henri Kempenaars. Deze kunt u ook direct benaderen wanneer het gaat over de organisatie van de school of de inhoud van het onderwijs.

Vertrouwenspersonen en klachtenbehandeling

Zijn de leerkracht en de directeur voor u, vanwege de aard van het onderwerp, niet de juiste personen om mee te praten? Dan kunt u contact opnemen met de interne contactpersonen op onze school: mevrouw H. van de Wal (locatie Oostelbeers) en mevrouw M. Sanders (locatie Middelbeers). Zij behandelen zelf geen klachten maar verwijzen u door naar een externe persoon of instantie. Meestal betekent dat een verwijzing naar de externe vertrouwenspersonen van het schoolbestuur: meneer W. Van Nunen (pastoraal werker) en mevrouw A. Vughts-Kuiper (huisarts).

Wordt er samen met de interne contactpersonen geen oplossing gevonden? Dan kunt u een onafhankelijke klachtencommissie voor alle scholen in Nederland benaderen. De namen en adressen hiervan vindt u in onze schoolgids.

Margreth Sanders
Margreth Sanders
Henriette van de Wal
Henriette van de Wal

Vertrouwenspersonen: voor ouders én leerlingen

Niet alleen ouders kunnen een beroep doen op onze interne contactpersonen, ook leerlingen kunnen dat. Daarvoor is het belangrijk dat de leerlingen weten wie de interne contactpersonen zijn en wat ze voor hen kunnen doen. Aan het begin van het jaar brengen zij daarom een bezoek aan alle klassen van beide locaties. Daarin leggen ze uit wat hun taak is en hoe de kinderen hen kunnen bereiken. In groep 1 tot en met 4 doen zij dit aan de hand van een prentenboek, in groep 5 tot en met 8 aan de hand van een praatplaat.