Communicatie en contact op de Beerze

Iedereen op de hoogte

We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Wij voorzien u graag zo goed mogelijk van informatie, betrekken u bij allerlei activiteiten, vragen u te assisteren bij onderwijsactiviteiten en mee te denken en te beslissen in de medezeggenschapsraad of ouderraad.

Contactmomenten

Een aantal contactmomenten vormen de leidraad in ons contact met u over de ontwikkeling van uw kind.

  • De informatieavond aan het begin van het schooljaar
    Hier krijgt u van de directeur, de interne begeleider en de leerkracht(en) van uw kind informatie over het onderwijsaanbod, onze werkwijze en onze afspraken.
  • Rapportages
    In groep 3 tot en met 8 krijgen onze leerlingen in het voorjaar en aan het einde van het schooljaar een rapport waarin hun leerresultaten, werkhouding en gedrag staan weergegeven. In november krijgen ze een voortgangslijst van de vakken lezen, spelling en rekenen. De voortgang van de kinderen in groep 1 en 2 wordt besproken in oudergesprekken.
  • Tienminutengesprekken
    In november en maart nodigen we u uit voor een tienminutengesprek. Aan het einde van het jaar kunt u, als u of de leerkracht dit nodig vindt, een derde gesprek aanvragen. In groep 1 en 2 nodigen we de ouders drie keer per jaar uit voor een gesprek.

Natuurlijk bent u als ouder of verzorger ook tussen deze momenten door welkom om vragen te stellen over de ontwikkeling van uw kind of opmerkingen te bespreken.

‘De deur van onze school staat voor ouders altijd open. Wanneer ouders ons vertellen wat er speelt en welke vragen ze hebben, dan kunnen we daar op inspelen.’