Kwaliteit op de Beerze

Zo volgen we het leerproces

Geloven dat je goed onderwijs geeft is niet genoeg. Het is belangrijk om ons onderwijs en de bijbehorende resultaten goed te bekijken en na te gaan of we onze gestelde doelen bereikt hebben.

Het bewaken van het onderwijsleerproces

We werken met een leerstof(basis)aanbod voor alle leerlingen waarin we balans houden tussen het cognitieve, creatieve en sociale niveau. Wij streven ernaar dat iedere leerling het basisniveau bereikt. Loopt een leerling achterstand op, dan gaan we daar doelgericht op sturen.

Toetsresultaten

meten is weten
meten is weten

Voor elke leerling houden we een digitaal dossier bij waarin we de persoonlijke gegevens, de leerresultaten, relevante opmerkingen over bijvoorbeeld gedrag, werkhouding en motoriek en eventuele onderzoeksverslagen van externe bureaus of externen bijhouden.

We maken gebruik van de LOVS-toetsen van Cito. Dat zijn methodeonafhankelijke toetsen voor lezen, taal, spelling, woordenschat, rekenen en begrijpend lezen. Met deze toetsen krijgen we inzicht in de individuele leerprestaties van leerlingen en de vorderingen van de groep en de school als geheel. We bespreken de resultaten met elkaar en stemmen het lesprogramma erop af.

Voor de resultaten van de CITO-eindtoets verwijzen wij u graag naar bladzijde 25 t/m 27 van onze schoolgids. De schoolgids kunt u hier vinden.

Rapportage

10-minutengesprek
10-minutengesprek

De leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 krijgen twee keer per jaar, in januari en aan het einde van het schooljaar, een rapport over leerresultaten, werkhouding en gedrag.  De leerlingen van groep 1 en 2 ontvangen geen rapporten. De voortgang van deze leerlingen bespreken we in een oudergesprek.

Uiteraard kunnen ouders ook tussentijds binnenlopen voor een gesprek met de leerkracht.

Kwaliteitsverbetering

kwaliteitsverbetering
kwaliteitsverbetering

Net als alle andere scholen van SKOBOS werken we bij de Beerze met een stappenplan voor kwaliteitsverbetering. Dit stappenplan is gebaseerd op een cyclus die gelijk loopt met een vergelijkbare cyclus kwaliteitszorg op bestuursniveau. Dat zorgt voor waarborging en afstemming tussen bestuurs- en schoolniveau. Op basis van die cyclus maken we bij de Beerze een schoolplan voor vier jaar. Aan de hand daarvan maken we ook een jaarplan. Deze leggen we ter goedkeuring voor aan de Medezeggenschapsraad en ligt ter inzage bij de directie.