Kindcentrumontwikkeling

Een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar

Basisschool de Beerze is één van de vijf scholen van onderwijsorganisatie SKOBOS. SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan kindcentrumontwikkeling om opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op die manier kunnen zij hun talenten optimaal ontwikkelen. De ambitie, doelen en richting hebben we vastgelegd in een visiedocument. Dit document vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van de kindcentra.

Om te weten waar we staan in onze kindcentrumontwikkeling en waar we met elkaar verder in moeten investeren, hebben we een nulmeting gedaan met behulp van de kindcentrummonitor. Compasnul13 heeft ons hierin begeleid. De kindcentrummonitor brengt de mate van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in een kindcentrum in beeld op een vijfpuntschaal. Er wordt daarbij gekeken naar twaalf domeinen die een rol spelen in de kindcentrumontwikkeling. 

De Beerze op weg naar een kindcentrum

Al vele jaren wordt gesproken over de totstandkoming van een kindcentrum “de Beerze” op locatie “De Klep”. In 2017 is een intentieovereenkomst getekend door SKOBOS, gemeente Oirschot, Samenwijs en andere externe stakeholders. Helaas heeft dit nog altijd niet geleid tot een duidelijk tijdpad en heeft het kindcentrum nog steeds geen duidelijke plaats in de meerjarenbegroting van de gemeente Oirschot gekregen. 
Het urgentiesignaal vanuit de medewerkers van de Beerze en de vraag vanuit de MR om verduidelijking op het ontbreken van perspectief, heeft ertoe geleid dat SKOBOS een (intern) onderzoek is gestart onder begeleiding van een externe procesbegeleider. De onderzoeksvraag luidt: “Wat is voor alle betrokken partijen, met name de kinderen, de beste tussenstap in de weg naar het ontwikkelen van een kindcentrum voor de Beerzen?”. 

Het antwoord op de onderzoeksvraag heeft SKOBOS vastgelegd in een rapportage. De belangrijkste conclusie uit het rapport is de tussenstap om het onderwijs in de Beerzen alleen nog op de locatie in Middelbeers aan te bieden. Dit in samenwerking met de opvang van Samenwijs.
De tussenstap zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van onderwijs en opvang voor kinderen in de Beerzen. Voor de optimale ontwikkeling van kinderen is het van groot belang dat medewerkers zo goed mogelijk kunnen samenwerken in het creëren van een rijke speel-leeromgeving, binnen de uitdagingen die passend onderwijs geeft. Medewerkers hebben verschillende talenten en expertises, zij vullen elkaar aan. Door die gezamenlijk in te zetten en te benutten, kunnen zij kinderen het beste bieden aan onderwijs en opvang. Daarnaast kan er met meer homogene groepen gewerkt worden, in plaats van combinatiegroepen. Dit is beter passend bij het onderwijsconcept van basisschool de Beerze. Kinderen krijgen hierdoor meer (individuele) instructie en begeleiding op niveau. De tijd die leerkrachten nu extra nodig hebben om het onderwijs op twee locaties te organiseren kan dan weer naar de kinderen.

Voorgenomen besluit

SKOBOS heeft op 19 januari 2021 aan de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Beerze een voorgenomen besluit voorgelegd om het onderwijs per 1 augustus 2022 alleen nog op locatie Middelbeers aan te bieden. Dit als belangrijke tussenstap in de vorming van een kindcentrum op één locatie op “De Klep”. Dit voorgenomen besluit heeft tot allerlei reacties geleid. Samen met de MR heeft SKOBOS de input van ouders en medewerkers besproken, die ze middels e-mail, gesprekken met de MR, individuele gesprekken en dialoogsessies verkregen hebben. Na goed overleg met de MR op dinsdag 16 februari 2021 heeft SKOBOS besloten het voorgenomen besluit voorlopig op te schorten tot najaar 2021. Het is duidelijk geworden dat, ondanks de zorgvuldige voorbereiding, de aangedragen argumenten in de rapportage niet door alle ouders herkend worden. Omdat SKOBOS zorgvuldigheid en draagvlak erg belangrijk vindt, wil ze de tijd nemen om samen met de ouders een verdere verkenning te doen naar de toekomst van BS de Beerze in haar ontwikkeling tot kindcentrum.

 

Het projectplan vindt u hier